Van de Kerkenraad - Januari 2018
07 jan 2018

Van de Kerkenraad - Januari 2018
Ambtsdragers
De termijn van ambtsdragers Laas Bouma (ouderling-kerkrentmeester) en Attie de Boer (diaken) is bijna verstreken. Aan hen is gevraagd of zij hun ambt willen overdragen aan een ander gemeentelid of of ze bereid zijn om hun ambt te verlengen met een volgende termijn.
Zowel Laas als Attie hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. De Kerkenraad is hier zeer verheugd mee. Het is fijn om te horen dat Gemeenteleden zich actief blijven inzetten voor onze Gemeente.
 
Hubertuskerk: nog even geduld
Van Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens heeft de Kerkenraad het bericht ontvangen dat de oplevering van de bouwwerkzaamheden eind december heeft plaatsgevonden. In de eerste weken van januari 2018 vinden er nog afrondende (schilder)werkzaamheden plaats. Vanaf 1 februari 2018 kan de Hubertuskerk in Lollum weer worden gebruikt. Dat betekent dat we de gehele maand januari nog gebruik maken van ’t Lokaal en de Thomaskerk in Waaksens. De juiste locaties staan weergegeven in de Underweis.
 
Visitatie
Op 13 december jl. heeft het Regionaal College voor de Visitatie een bezoek gebracht aan onze Gemeente. De visitatie richtte zich op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de Gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld. Vooraf heeft de Kerkenraad een vragenlijst ingevuld, waardoor de visitatoren een beeld kregen van onze Gemeente.
De rode draad in het gesprek was de toekomst van de Kerk. De Kerkenraad heeft aangegeven dat met een flinke dosis enthousiasme en energie wordt gewerkt aan onze roeping. Met het vertrouwen dat we mogen ontvangen ligt er een open toekomst voor onze geloofsgemeenschap in Lollum en Waaksens.
Van de visitatie wordt door de visitatoren een verslag opgemaakt. Zodra we dit hebben ontvangen, zullen we u nader informeren.
 
Extra Gemeenteavond op 24 januari 2018
Binnen de Kerkenraad hebben we al een aantal keren gesproken over de urenoverschrijding van ds. Voogd. Een werkgroep bestaande uit een aantal leden van de Kerkenraad heeft zich gebogen over deze situatie. Conclusie hiervan is dat wij bij het samenstellen van de vacature te veel taken hebben gesteld in verhouding met het aantal beschikbare uren. De aanbevelingen die de werkgroep aan de kerkenraad heeft gedaan zijn een discussie over urenuitbreiding en/of taakverlichting. De Kerkenraad is van mening dat, als wij een actieve gemeente willen zijn, we niet zonder urenuitbreiding kunnen, ook al gaat dat ten koste van de algemene (financiële) reserves.
Naast deze urenuitbreiding willen we voor de komende twee jaar duidelijke kaders scheppen voor de werkzaamheden van ds. Voogd, die passen bij de functieomvang. Dat betekent dat we als Gemeente keuzes moeten maken. Met behulp van een actieve aanpak willen we u als Gemeenteleden vragen om hierin een prioritering aan te geven.
 
Hiervoor nodigen wij alle meerderjarige Gemeenteleden uit voor een Gemeenteavond op woensdag 24 januari 2018 om 19.30 uur. Aansluitend aan de Gemeenteavond, die het eerste deel van de avond zal worden gehouden, vieren we in het tweede deel van de avond graag nog met u de Week van het Gebed voor de Eenheid. Zet de datum alvast in uw agenda, een officiële uitnodiging wordt naar u verstuurd.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
 
 
terug