Nije foarsitter tsjerkeried
31 okt 2015

Nije foarsitter tsjerkeried
Nei de lêste tsjerkeriedsferkiezings (2014) is Laas Bouma yn ’e tsjerkeried keazen as foarsitter. Mar Laas hat oanjûn, dat it him net slagget om dy funksje nei syn eigen tefredenheid goed yn te foljen, en hat dêrom it foarsitterskip dellein. Laas bliuwt wol gewoan tsjerkeriedslid en âlderling-tsjerkerintmaster. De tsjerkeried hat wilens Kees Koopmans as nije foarsitter keazen.
 
Wy wolle Laas graach betankje foar syn ynset as foarsitter, en Kees yn dy funksje in goede tiid tawinskje.
 
terug