Van de Kerkenraad
24 dec 2015

Van de Kerkenraad
Zeg het met bloemen
Iedere zondag wordt er een boeket bloemen geschonken vanuit de Diaconie. Met deze ‘bloemengroet’ geven we een blijk van medeleven, een bemoediging of een felicitatie van alle leden van onze Gemeente aan een persoon waarvan we denken dat hij/zij dat nodig heeft. Om dit enigszins gestroomlijnd te verzorgen hebben we de afspraken hierover even opgefrist. Graag leggen wij aan u uit hoe wij omgaan met de wekelijkse ‘bloemengroet’:
  • Er wordt minimaal één ‘bloemengroet’ per week uitgegeven. Afkondiging vindt plaats bij de mededelingen door de ouderling van dienst
  • Een ‘bloemengroet’ kan worden vervangen door een andere attentie, bijvoorbeeld voor zieke kinderen
  • De ‘bloemengroet’ wordt geschonken aan een gemeentelid of aan een niet-gemeentelid binnen Lollum en Waaksens
  • De Diaconie maakt wekelijks een keuze wie de ‘bloemengroet’ ontvangt.
  • Gemeenteleden die een huwelijksjubileum (25, 40, 45, 50, 55, 60 jaar) vieren ontvangen de zondag erop de ‘bloemengroet’
  • Predikant, ouderlingen, ‘omtinkers’ en gemeenteleden kunnen aan de Diaconie een verzoek voor een ‘bloemengroet’ doorgeven
  • Indien er geen actuele gebeurtenissen zijn, put de Diaconie uit een namenlijst met ouderen en alleenstaanden
  • De bloemengroet wordt gebracht door de ‘omtinker’ van degenen die de ‘bloemengroet’ ontvangt of deel uitmaakt van de betreffende wijkindeling
  • Wie de ‘bloemengroet’ heeft ontvangen wordt maandelijks bekend gemaakt in het kerkblad Underweis
Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat vanuit Gemeenteleden een verzoek voor een ‘bloemengroet’ wordt ingediend. Schroom niet om contact op te nemen met een van de Diakenen.
 
Omtinkers
In de vorige Underweis informeerden wij u al dat Martzen Gaastra en Feikje de Jong hebben aangeven hun functie als ‘omtinker’ over te willen dragen aan een ander gemeentelid. In samenspraak met de andere ‘omtinkers’ worden gemeenteleden gevraagd om deze waardevolle en dankbare functie in te vullen. De Kerkenraad hoopt u in de volgende editie van Underweis de namen bekend te maken. Vanuit de Kerkenraad willen wij Martzen en Feikje heel erg bedanken voor hun inzet en pionierswerk bij het invullen van de eerste lichting ‘omtinkers’. Samen met de andere ‘omtinkers’ vindt er een informeel afscheid plaats.
 
Chauffeurs gezocht!
Vanuit onze Gemeente heeft de Kerkenraad signalen ontvangen dat er behoefte is om vervoer te organiseren voor gemeenteleden die graag de kerk willen bezoeken, maar dit om fysieke redenen (tijdelijk) niet kunnen. Als Kerkenraad hebben wij hier over gesproken en vinden wij het belangrijk om deze service te kunnen aanbieden.
Graag willen we met een aantal vrijwilligers (ca. 8 personen) een vervoersschema opzetten waarbij om toerbeurt en bij voldoende deelname wordt gereden naar de kerk in Lollum, Waaksens of Burgwerd eo. Het is de bedoeling om de naam en telefoonnummer van de chauffeur per zondag in de Underweis te zetten. Het gemeentelid die graag gebruik wil maken van deze service, neemt per keer een dag van te voren contact op met de chauffeur. Als er geen aanmeldingen zijn, dan is geen vervoer nodig.
 
Kortom, wilt u uw gemeenteleden helpen? Meld u dan direct aan bij Kees Koopmans (kees-geartsje@ziggo.nl of via tel. 46 93 26. Helaas, kunnen wij de reiskosten niet vergoeden, maar een goede daad, een praatje onderweg of na afloop een kop koffie bij de medereiziger is tenslotte onbetaalbaar.
 
Gemeenteavond
Voor de agenda van 2016: de Gemeenteavond is op maandag 7 maart 2016. Naast de verantwoording van de financiële- en jaarstukken hopen wij een interessante spreker uit te nodigen. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging.
 
Krimp in Burgwerd
Een bericht uit onze samenwerkende Gemeente te Burgwerd eo. De Kerkenraad aldaar ziet met lede ogen aan dat het kerkbezoek en de betrokkenheid in korte tijd hevig is teruggelopen. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanpassing in de grootte van de Kerkenraad, maar ook door een drastisch besluit te nemen door eens per twee weken geen eredienst te houden. Als Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens doet het ons ook pijn dat het Woord minder bij onze buren zal klinken en staat de deur van onze kerk wijdt open, om hen te ontvangen tijdens onze erediensten. 
 
www.tsjerkelollumwaaksens.nl is online
Vanaf heden heeft onze Protestantse Gemeente een internetsite. Op www.tsjerkelollumwaakens.nl kunt u ons vinden. Deze internetsite is gemaakt om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Belastingdienst ons stelt om bestuurlijke- en financiële stukken openbaar te maken in het kader van de ANBI-wetgeving. De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- erfbelasting.
 
Op dit moment is de site van onze Gemeente gevuld met grotendeels algemene informatie, maar ook actuele informatie. U vindt hier onder andere het actuele rooster van de kerkdiensten, maar ook een agendafunctie. In de toekomst zullen we ongetwijfeld vaker gebruik gaan maken van deze site en u vaker doorverwijzen voor meer informatie. Wel zullen wij rekening houden met gemeenteleden die geen internet hebben of die liever de informatie op papier ontvangen.
 
Preekrooster 2016
Het preekrooster van 2016 is gereed. Het blijft altijd een puzzel, waarbij iedere keer de losse stukjes weer moeten worden gelegd. Soms gaat dat gemakkelijk, maar soms sluiten onze wensen niet altijd aan bij de wensen en mogelijkheden van Burgwerd e.o. of andersom. Dat betekent dat er soms twee soortgelijke diensten achterelkaar worden gepland of dat door (externe) omstandigheden een dienst beslist op een bepaalde dag moet zijn. Er moeten altijd concessies worden gedaan. Dat is niet erg, maar dan begrijpt uw waarom soms een bepaalde keuze niet helemaal logisch wordt gezien.
 
Maar hoe dan ook, voor 2016 kunnen we u weer een compleet programma aanbieden, waarbij u iedere zondag of tijdens andere vieringen terecht kunt in één van de kerken. In 2016 bent u volgens de eerder gemaakte afspraken weer ca. 40 keer welkom in de Hubertuskerk in Lollum en de kerk in Waaksens staat ca. 8 keer voor u open. Voor de kinderen is er weer maandelijks Kindernevendienst. Daarnaast mogen we ds. Bakker van de Protestantse Gemeente te Spannum, Iens en Kûbaard een aantal keren horen preken, eerder bent u geïnformeerd over deze ruil met ds. Westra.
 
Compleet
Met de bevestiging van Frieda Kuijpers-Cnossen als nieuwe diaken is de Kerkenraad weer op volledige sterkte. In onderstaand overzicht alle namen, inclusief functie, op een rij:
 
Naam Functie
Kees Koopmans Ouderling-kerkrentmeester
(tevens voorzitter kerkenraad)
Antoinet van der Veen Ouderling
(tevens scriba kerkenraad)
Liuwe Westra Predikant
Laas Bouma Ouderling-kerkrentmeester
Rintje Schilstra Ouderling-kerkrentmeester
Titia Schilstra Ouderling
Gerda Strikwerda Ouderling (jeugd)
Gea Algra Diaken
Attie de Boer Diaken
Frieda Kuijpers Diaken
terug