Van de Kerkenraad - april
29 mrt 2019

Van de Kerkenraad - april
Ambtsdrager: ouderling-kerkrentmeester
Met veel vreugde laat de Kerkenraad u weten dat [naam op te vragen bij kerkenraad] het ambt van ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. We zijn blij dat dit ambt weer wordt overgenomen door een ander Gemeentelid.
Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen ([naam]is pachter bij Stichting Vermogensbeheer en vanuit het College van Kerkrentmeesters ook betrokken bij deze Stichting) is overeengekomen om daar duidelijk afspraken over te maken. Omdat dit niet specifiek voor [naam]geldt, maar ook voor (toekomstige) andere ambtsdragers heeft de Kerkenraad besloten om in de Plaatselijke Regeling een artikel op te nemen waarin staat beschreven dat ambtsdragers niet aan de stemming deelnemen, waarbij er mogelijk sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Voor de exacte tekstvoering verwijzen wij u graag naar onze Plaatselijke Regeling op onze website. Hiermee verwacht de Kerkenraad eerlijk en transparant besluiten te nemen.
 
Stemgerechtigden die bezwaar willen aantekenen tegen de verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van [naam] als ouderling-kerkrentmeester, kunnen dit tot 8 april 2019 schriftelijk en ondertekend indienen bij de Kerkenraad.
 
Ambtsdrager: jeugdouderling
Het is, op moment van schrijven, nog niet geslaagd om een Gemeentelid te vinden die het ambt van jeugdouderling wil overnemen. Als Kerkenraad vinden wij dat erg jammer, dat deze belangrijk taak op dit moment nog niet is vervuld. Tijdens Gemeenteavonden of andere momenten horen wij vaak van onze Gemeenteleden dat we de jeugd niet moeten vergeten, omdat dat onze nieuwe aanwas is. Als Kerkenraad zijn wij het daar voor de volle 100% mee eens. Het is dan wel zeer spijtig om te constateren dat we geen jeugdouderling kunnen vinden die juist als taak heeft de jeugd te betrekken bij het Gemeenteleven. Hebben de Gemeenteleden ook een voorbeeldfunctie?
Nogmaals: we vragen een jeugdouderling voor een bepaalde periode en niet voor altijd. Als ambtsdragers doen we het samen, u staat er niet alleen voor! U kunt contact opnemen met een van de leden van de Kerkenraad
 
Preekrooster 2020
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het preekrooster 2020. Het doet ons als Kerkenraad veel plezier om te horen naar welke gastvoorganger u graag hoort of misschien weet u iemand die we eens kunnen benaderen. Geef dit gerust aan ons door, we nemen deze wensen graag mee voor het komende preekrooster. U kunt het doorgeven aan een lid van de Kerkenraad, maar ook direct aan onze vrijwillig-preekvoorziener.
 
Gemeenteavond: de toekomst van onze Gemeente en samenwerkingsvormen
Op de Gemeenteavond van 27 maart jl. is gesproken over de toekomst van onze Gemeente. Aan de hand van 4 onderdelen (terugblik, gedachten, scenario’s en hoe verder) is informatie gegeven en van gedachten gewisseld met de aanwezige Gemeenteleden. Hieronder een korte samenvatting
 
Terugblik
Onze Gemeente is bezig met het maken van nieuw beleid, dat is nodig omdat er veel zaken om ons heen veranderen die van invloed zijn op onze Gemeente. Denk hierbij aan de teruglopende kerkgang, het moeizamer vervullen van ambten en functies en de daling van het aantal (betrokken) gemeenteleden en daardoor teruglopende financiën. In het beleidsplan werken we toe naar de toekomst, waarin we bepaalde keuzes maken, ook voor de predikantsplaats.
De afgelopen jaren is op Gemeenteavonden hier al veel over gesproken. Uit deze gesprekken komt vooral naar voren dat het hart van het ‘Gemeentezijn’ ligt in saamhorigheid, elkaar ontmoeten, ‘samen iets doen’ en zingen. Ook is eerder antwoord gegeven op de vraag of een samenwerking met een andere Gemeente een goed idee is. Op deze vraag bleek het antwoord te zijn dat samenwerking zeker niet uitgesloten moet worden, maar dat de diensten en activiteiten zo lang mogelijk in eigen dorpen moeten blijven.
In december 2018 heeft de Kerkenraad gesproken met ds. Beekman, de classispredikant van Fryslân. Hier is besproken welke vormen van Gemeenten mogelijk zijn binnen de structuur van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat zijn er vijf, namelijk:
1. Een zelfstandige Gemeente zijn en blijven
2. Samenwerken met andere Gemeenten
3. Gemeenten samenvoegen/fuseren
4. Een huisgemeente worden (alle verantwoordelijkheden en financiën overdragen aan een buurgemeente en met behulp van vrijwilligers diensten en activiteiten organiseren in de eigen dorpen)
5. Een Gemeente opheffen
Daarnaast werd in het gesprek met de classispredikant duidelijk dat de Classis stuurt op samenwerking tussen kleine(re) Gemeenten.
Deze vijf vormen zijn in de Kerkenraad besproken, waarbij de Kerkenraad vond dat de opties 3,4 en 5 minder voor de hand liggen.
 
Gedachten
Met bovenstaande in gedachten, zijn de onderstaande gedachten gepresenteerd die relevant zijn voor onze Gemeente en daarmee een kader vormen voor het beleidsplan:
  • Geloofsgemeenschap is belangrijk voor de ‘mienskip’
  • Liefst zelfstandig blijven, maar samenwerking zeker niet uitsluiten
  • Zo lang mogelijk in eigen dorpen vieringen, activiteiten, etc.
  • Noodzaak voor een ‘herder’, maar Gemeenteleden moeten het dragen
  • Classis stuurt op samenwerking
De aanwezige Gemeenteleden konden zich hier in vinden.
 
Scenario’s
De afgelopen weken is vanuit 2 buurgemeenten toenadering tot onze Gemeente gezocht voor eventuele samenwerking. Met beide Gemeenten zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Het betreft de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard en de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum. Voortbordurend hierop zijn een aantal scenario’s besproken die interessant zijn voor de toekomst van onze Gemeente. Hieronder worden vier opties toegelicht:
1. Zelfstandig blijven als Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens
2. Samenwerken met de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard en/of breder
3. Samenwerken met de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum
4. Samenwerken met andere buurgemeenten (bijv. Witmarsum, Arum, Tzum)
Van alle bovenstaande vormen zijn de voor- en nadelen besproken. De aanwezige Gemeenteleden gaven aan dat samenwerking met de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard een serieuze mogelijkheid is. Ook gaven zij aan dat samenwerking in een nog breder verband (Burgwerd, Hartwerd, Hichtum, Kûbaard, Wommels-Hidaard) ook geschikt is.
 
Hoe verder?
De Kerkenraad vindt het belangrijk dat er de komende tijd rust en stabiliteit is in de Gemeente en dat we niet van de ene fusie naar de andere samenwerking hollen. De afgelopen jaren heeft hier veel tijd in gezeten en dat gaat ten koste van de inhoud. We willen juist tijd en energie steken in hetgeen wat ons verbindt: aandacht voor elkaar en voor de inhoud. De andere kant is dat we ons niet moeten laten inhalen door de werkelijkheid en dat we oog moeten hebben voor de kansen die zich nu aanbieden.
De Kerkenraad denkt er dan ook over na om een predikant te gaan beroepen binnen de bestaande exploitatie (ca. 0,33 fte) en dit uit te breiden met uren die uit diaconale middelen worden betaald. In de tussentijd kunnen we toewerken naar een samenwerkingsverband.
 
Conclusie
Aan het eind van de Gemeenteavond is een (voorlopige) conclusie gegeven: Samenwerking met de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard of in groter verband is een serieuze mogelijkheid, waarbij we zo lang mogelijk activiteiten en diensten in onze eigen dorpen aanbieden. Alle aanwezig Gemeenteleden konden zich in deze conclusie vinden. De Kerkenraad zal dan ook het initiatief nemen om samenwerking met Wommels-Hidaard verder uit te werken en de Gemeente daarover te informeren.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
 
terug