Van de Kerkenraad - juni 2017
24 jun 2017

Van de Kerkenraad - juni 2017
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers
Op zondag 9 juli as. vindt de bevestiging plaats van twee ambtsdragers. Gerrie Folkerts wordt bevestigd als diaken en Baukje Okkema als ouderling/scriba. Zij nemen de plaats in van Gea Algra en Antoinet van der Veen. We hopen dat we een gezegende dienst mogen hebben en hopen u bij deze feestelijke dienst in de Hubertuskerk te ontmoeten.
 
Orgel
de vorige Underweis vertelden wij u al dat er een nieuw elektronisch orgel is besteld. Inmiddels is het orgel geleverd en is het in de Hubertuskerk geïnstalleerd. We hopen dat we met dit orgel weer op een fijne manier muzikaal kunnen worden ondersteund. We nodigen u graag uit voor onze diensten om mee te zingen!
 
Bereikbaarheid tijdens vakantieperiode
We hopen dat het niet nodig is, maar door plotselinge omstandigheden kan het voorkomen dat in de vakantieperiode de inzet van een predikant of andere ambtsdragers noodzakelijk is. Met het inzichtelijk maken van wie in welke periode bereikbaar en beschikbaar is, hopen we u snel van dienst te kunnen zijn. Dit overzicht vindt u in het juli/augustus nummer van de Underweis.
 
Financiële jaarstukken 2016 Beheerscommissie Diaconie
Het financieel jaarverslag van de Beheerscommissie Diaconie Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens over het jaar 2016 is besproken in de Kerkenraadsvergadering. De exploitatierekening en de balansrekening zijn elders opgenomen in deze Underweis. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Gerrit de Vries. Eventuele bezwaren voor goedkeuring van deze jaarcijfers kunnen tot en met 20 juli 2017 schriftelijk worden ingediend bij de Kerkenraad.
 
Monument overleden kindjes
Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het initiatief dat is gestart om een monumentje voor overleden ongedoopte en/of naamloze kinderen op te richten. De werkgroep is op dit moment de ideeën aan het uitwerken. Als eerste worden de archieven van de begraafplaatsen van Lollum en Waaksens nagezocht, zodat er een compleet beeld is. Daarnaast wordt nagedacht over de exacte invulling van het monument. In samenwerking met Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens, die eigenaar van de begraafplaatsen is, moet gezocht worden naar een geschikte plek. De werkgroep houdt u op de hoogte van de vorderingen.
 
Leiding Kindernevendienst
Baukje Okkema heeft aangeven om haar werkzaamheden voor de Kindernevendienst over te dragen aan een ander Gemeentelid nu zij ambtsdrager wordt. Samen met de leiding van de Kindernevendienst is de Kerkenraad daarom op zoek naar een enthousiast persoon die een keer per maand de Kindernevendienst wil verzorgen. Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met Petra de Jong.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
 
terug