Verslag gemeenteavond
29 mrt 2016 Verslag gemeenteavond
Op maandag 7 maart jl. is de Gemeenteavond gehouden waarin de Kerkenraad verantwoording aflegde over het gevoerde beleid en de financiën van 2015. Meer dan 40 Gemeenteleden waren aanwezig, een goede opkomst! In het eerste deel werd door het College van Kerkrentmeesters een toelichting gegeven op de financiële stukken van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en de Predikantsplaats. Daarna nam het College van Diakenen en Stichting Vermogensbeheer het stokje over. Alle financiële stukken werden akkoord bevonden door de diverse kascommissie en vastgesteld. Daarna werd een stand van zaken gegeven naar aanleiding van het vertrek van ds. Westra per 1 april aanstaande. Verderop in ‘Van de Kerkenraad’ worden de plannen nog een keer uitgelegd.
Voor het tweede deel had de Kerkenraad de heer Henk Kroes uitgenodigd om te spreken over de pioniersplek Nijkleaster in Jorwerd. De heer Kroes is voorzitter van deze stichting. Met vol enthousiasme kregen wij een toelichting op de plannen om een nieuwe klooster te vormen in Jorwerd. Doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Een ‘nijsskjirrich’ verhaal. Neem eens een kijkje op nijkleaster.nl voor meer informatie of bezoek op woensdagochtend eens de ‘kleasterkuier’.
 
terug