Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderling-kerkrentmeesters, 3 ouderlingen, 2 diakenen en de predikant. In verband met ons privcaybeleid zijn de contactadressen van de verschillende ambten van één persoon weergegeven.
 
Naam Functie Adres Telefoon
Geartsje Algra

 
Ouderling
(voorzitter Kerkenraad)
 
Waaxenserweg 28
8823 SX  LOLLUM
 
06 - 57 39 57 12

 
Frieda Kuijpers

 
Diaken
(scriba Kerkenraad)
 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
 
(0517) 85 42 73

 
Vacant
 
Predikant
 

 

 
Tjitte de Jong

 
Ouderling-kerkrentmeester

 
Krabbedyk 2
8731 CE  WOMMELS
 
(0517) 49 91 62

 

Moderamen
Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad en wordt gevormd door:
  • Geartsje Algra
  • Frieda Kuijpers
  • Predikant is vacant
terug